Памятки по подготовке к экзаменам

У 2023/2024 навучальным годзе за перыяд навучання на II ступені
агульнай сярэдняй адукацыі вучні будуць здаваць экзамен у форме пераказу.
У якасці экзаменацыйнага пераказу прапануецца падрабязны пісьмовы
пераказ. Аб'ём тэксту для экзаменацыйнага пераказу на выпускным экзамене
адпавядае нормам для ІХ класа.
Падрабязны пераказ патрабуе ад вучняў узнаўлення тэксту-арыгінала
ў той самай кампазіцыйнай форме з захаваннем асаблівасцей яго зместу.
Задача пры падрабязным пераказе заключаецца ў тым, каб найбольш
дакладна і поўна перадаць змест і жанрава-стылістычныя асаблівасці тэксту-
арыгінала. Вучні спраўляюцца з гэтай задачай у тым выпадку, калі яны
зразумелі тэму і асноўную думку тэксту, паслядоўнасць падзей і фактаў,
колькасць тэм і падтэм, з дапамогай якіх разгортваецца змест, асэнсавалі
тыпалагічную схему тэксту і яго жанрава-стылістычную прыналежнасць,
моўныя сродкі, характэрныя для гэтага стылю маўлення.
(Метадычныя рэкамендацыі па напісанні падрабязнага
(навучальнага, кантрольнага) пераказу па вучэбным прадмеце
«Беларуская мова»)
Неабходна нагадаць правілы напісання  пераказу.
Пры першым чытанні слухайце тэкст уважліва. Звярніце ўвагу, які тып
маўлення ўласцівы яму, асаблівасці якога стылю мовы вам неабходна
перадаць. Сфармулюйце для сябе тэму і галоўную думку тэкста (пра што вам
трэба расказаць, што апісаць, над чым паразважаць і да якога вываду
прыйсці).
Калі тэкст чытаецца другі раз, вы можаце рабіць якія-небудзь паметкі:
апорныя словы і спалучэнні слоў, змест простай мовы і інш. Пры
неабходнасці экзаменатар звычайна тлумачыць некаторыя словы і выразы
або нават запісвае іх на дошцы (як правіла, гэта словы іншамоўнага
паходжання, якія рэдка ўжываюцца, або словы з лексікі абмежаванага
ўжытку: прафесіяналізмы, дыялектызмы, устарэлыя словы).
Цяпер вам трэба пераказаць тэкст. Спачатку пішыце так, як вам
запомнілася. Затым загляніце ў запісы, зробленыя падчас другога чытання, і
ўнясіце патрэбныя змяненні, дапаўненні.
Прачытайце, што ў вас атрымалася; пры гэтым сачыце за тым, каб
выказванне вызначалася паслядоўнасцю, лагічнасцю, каб не было сказаў,
сэнс якіх цяжка або ўвогуле нельга зразумець (няправільна пабудаваны сказ,
прапушчана слова, няўдалы парадак слоў і г.д.). Калі трэба, перабудоўвайце
сказы, замяняйце ці перастаўце словы.
Прачытайце тэкст яшчэ раз, звяртаючы ўвагу на тое, ці ўдала вы падзялілі
яго на абзацы. Пры наступным чытанні праверце напісанне слоў і пастаноўку
знакаў прыпынку. Важна асэнсаваць, для чаго патрэбны той ці іншы знак
прыпынку (што ён раздзяляе ці выдзяляе) і які знак павінен стаяць у кожным
канкрэтным выпадку (калі вы не ўпэўнены, лепш перабудаваць сказ такім
чынам, каб знак прыпынку не выклікаў у вас пытанняў).

Некалькі хвілін адпачніце, а потым перапісвайце работу на чыставік.
Старайцеся не рабіць выпраўленняў і пісаць разборліва, думайце над кожным
пераносам.
Перачытайце тэкст яшчэ раз. Зверце чыставік з чарнавіком (ці не
прапусцілі якое-небудзь слова, знак прыпынку, ці не забыліся выдзеліць
абзац). Калі дазваляе час, крыху адпачніце і потым яшчэ раз прачытайце
сваю работу так, як чыталі чарнавік.
Як відаць, самаправерка пісьмовай работы – справа складаная і не менш
адказная, чым напісанне самой работы.

Изложение – один из традиционных видов работы по развитию связной
речи учащихся на основе текста-образца.
Изложение способствует комплексному обучению учащихся всем
видам речевой деятельности:
 аудированию (восприятие текста на слух),
 чтению (зрительное восприятие, т.е. самостоятельное чтение),
 говорению (пересказ текста устно или письменно),
 письму (написание вторичного текста на основе исходного с
соблюдением правописных норм).
Изложение способствует формированию метапредметных
компетенций: критического мышления, креативности, навыков
коммуникации.
Комплексный анализ текста учит учащихся видеть как внутреннюю,
так и внешнюю форму текста, его структуру, в которой отражается
специфика типа и стиля речи, а также выделять общие черты у разных
текстов одного и того же типа и стиля речи. В процессе проведения
комплексного анализа текста происходит усвоение речеведческих понятий на
практическом уровне и формирование коммуникативных умений.
Большое значение в обучении изложению имеет работа над планом.
Составление его развивает умение выделять главные мысли, формулировать
их, определять логику их взаимосвязи, приводить доказательства в виде
цитат из текста.
С помощью изложения осуществляется проверка уровня владения
учащимися коммуникативно-речевыми умениями и навыками, умений
правильно и последовательно излагать мысли в соответствии с темой и
замыслом, использовать языковые средства в соответствии со стилем,
жанром, темой и задачей высказывания.
Подробное изложение предполагает последовательное, полное
воспроизведение исходного текста-образца с сохранением его
композиционных и языковых особенностей, обусловленных идейным
замыслом автора. Задача подробного изложения – осмыслить текст как
определенное смысловое, структурное целое, понять позицию автора,
воспроизвести как можно более полно содержание первичного текста с
соблюдением норм современного русского литературного языка.
(Методические рекомендации по написанию подробного (обучающего,
контрольного) изложения по учебному предмету «Русский язык»)

Памятка

«Как писать подробное изложение»

Внимательно прослушайте текст, который вам предстоит письменно
изложить.
Обдумайте содержание текста, определите значение непонятных слов.

Прослушивая текст второй раз, записывайте в черновике ключевые
слова, наиболее яркие выражения; некоторые слова, употребленные для
связи предложений и абзацев текста. Затем составьте план.
Пользуясь своими записями и составленным планом, приступайте к
написанию чернового варианта изложения.
Отредактируйте черновик, обращая внимание на:
точность передачи сюжета, фактов, логику развертывания темы, связь между
предложениями и микротемами текста;
соответствие изложения типу и стилю речи исходного текста;
соблюдение лексических и грамматических норм;
орфографическое и пунктуационное оформление текста.
Перепишите текст, затем внимательно проверьте его.

Рекомендации по подготовке к экзамену по математике:

 • Ежедневная тренировка вычислительных навыков.
 • Обязательное повторение основных правил и формул.
 • Постоянное совершенствование учебных навыков на практике.
 • Целенаправленное систематическое повторение.
 • Своевременное устранение пробелов в знаниях.

Рекомендации обучающемуся во время экзамена:

 1. Внимательно прочитай задание до конца и пойми его смысл (характерная ошибка во время экзамена: учащийся, правильно излагая решение задачи, из-за невнимательности, не доводит решение до конца либо записывает в ответ значения, которые не являются ответом на поставленный вопрос).
 2. Составь план решения задачи.
 3. Определи основные факты и формулы, которые ты будешь использовать в ходе решения, распиши их применительно к своей задаче.
 4. Проверь логику выстраивания решения задачи.
 5. При решении текстовых и геометрических задач не забывай о наименованиях величин.
 6. Помни, что при решении задач ответ не должен расходиться с реальной жизнью: площадь фигуры не может выражаться отрицательным числом, скорость течения не может быть больше скорости катера и т.д.
 7. Если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его и отметь, чтобы потом к нему вернуться.
 8. При решении тестового задания первого уровня можешь использовать метод исключения, если затрудняешься ответить на вопрос.
 9. Рисунки к геометрической задаче должны соответствовать условию задачи и описанию решения.
 10. Избегай исправлений, так как они зачастую приводят к тому, что нарушается логика рассуждений.
 11. Рисунки выполняй четко, в ходе выполнения рисунка проверяй, соответствует ли твой рисунок условию задачи, все ли данные учтены. Хороший рисунок всегда подскажет решение, натолкнет на правильную мысль. Да и проверяющему твою работу легче будет увидеть логику твоих рассуждений.
 12. При оформлении работы помни, что экзаменационная работа – итог твоей учебы, ты демонстрируешь не только знания по математике, но и культуру письма.

Общие требования культуры ведения записей в экзаменационной работе по математике

Краткое условие задачи (если оно есть в геометрических задачах) отделяется от решения.

Всякая новая мысль начинается с красной строки.

Записи ведутся аккуратно, разборчивым почерком, используя шариковую ручку с пастой синего или фиолетового цвета.

Не допускается использование фломастеров, наклеек, цветных стержней.

Между номером задания, решением и ответом пропускается одна клетка вниз.

Построение геометрических фигур, графиков функций, выполнение рисунков осуществляется только с помощью карандаша, линейки и циркуля. Элипсообразные фигуры с помощью шаблона.

Правильное расположение математических знаков в строке. Так, перенос формулы или выражения с одной строки на другую разрешается производить только на знаках сложения, вычитания, умножения и равенства. При переносе, знаки «+», «-» и «=» повторяются на следующей строке, знак умножения заменяется «х», который тоже повторяется на следующей строке. Правильно располагать черту дроби и знак равенства. Черта дроби не разрывается.

Сокращение обозначений единиц измерения должно быть правильным.

Не допустимо сокращение слов в рассуждениях.

Сильно не увлекаться использованием математической символики.

Нельзя слова «следовательно», «значит», «треугольник», «параллельно» и т.д. в тексте заменять математическими знаками.

В конце решения должен быть обязательно ответ. В задачах на доказательство, исследование или построение – вывод.

Требования к оформлению решений математических задач

Правильность решения. Решение задачи не должно содержать математических и логических ошибок. Среди математических ошибок различают существенные (грубые) и несущественные (негрубые) ошибки.

При проверке работ следует иметь в виду, что оформление решений может быть разным. Здесь важно, чтобы в записях были видны основные этапы решения и логика. Не следует стремиться к «идеальному» эталону оформления. Не следует требовать от учащихся излишне развернутых обоснований. Надо обосновывать все то, что не является очевидным по ходу решения и объяснять дополнительные построения, если они выполняются.

При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается характер допущенных ошибок: существенных и несущественных.

К существенным (грубым) ошибкам относятся ошибки, свидетельствующие о том, что ученик не знает формул, не усвоил математические понятия, правила, утверждения, не умеет оперировать ими и применять к выполнению заданий и решению задач.

А именно:

незнание, непонимание определений основных математических понятий, формулировок теорем, формул, которые предусмотрены программой,

незнание сущности математических понятий, математических величин,

неумение решать простейшие задания,

неумение строить графики элементарных функций,

неправильное применение методов, способов, приемов решения практических заданий.

К несущественным (негрубым) ошибкам относятся ошибки, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся по программе основными, т.е. отдельные ошибки вычислительного характера, погрешности в формулировке вопросов, определений, математических утверждений, небрежное выполнение записей, рисунков, графиков, схем, диаграмм, таблиц, а также грамматические ошибки в написании математических терминов. Такого рода ошибки не приводят к искажению смысла задания и его выполнения и не влияют на ответ.

Например:

неточность определений, формулировок, теорем, формул;

недостаточное обоснование существенных утверждений решения;

исключение без объяснения одного из корней уравнения;

построение графика линейной функции по трем точкам;

в окончательном ответе не избавились от иррациональности в знаменателе;

запись ответа в виде сократимой дроби;

небрежность и неаккуратность записей, рисунков, чертежей;

стилистические, пунктуационные и орфографические ошибки;

запись ответа в виде сократимой дроби;

исключение без объяснения корня уравнения;

изображение отрезка, концами которого являются штрихи;

график линейной функции построен по трем и более точкам;

ответ представлен в виде сократимой дроби;

решение неравенства записано в виде х(0; 8);

запись: функция возрастает на (1; 2) (7; );

разорвана черта дроби;

различные единичные отрезки на осях координат;

невидимые линии в сечении и изображении фигур нарисованы сплошной линией.

Логические ошибки – это ошибки в рассуждениях и доказательствах, вызванные нарушением правил и законов логики. Они чаще всего обусловлены неправильным употреблением логических связок «и», «или», «если…, то…», недостаточным осознанием понятий «логическое следование», «логическая равносильность», нечетким пониманием идеи доказательства методом от противного и т.д.  

В любой геометрической задаче обязательна краткая запись условия либо словесное введение условия в решение. В большинстве геометрических задач требуется рисунок. Изображение фигуры считается верным, если оно дает однозначное представление о фигуре и позволяет выполнять дополнительные построения.

Обоснованность решения. Пояснительный текст, сопровождающий решение, должен содержать ссылки на аксиомы, теоремы, следствия. Отсутствие обоснований может привести к неверным результатам. Однако важно уметь отличать существенное от несущественного при записи пояснительного текста. Например, нет необходимости пояснять, что обе части уравнения возводятся в квадрат, записывать в общем виде формулы корней квадратного уравнения, тригонометрические тождества и т.д. Но должны быть обоснованы отброшенные корни, отсутствие корней, взаимное расположение прямых, построение линейного угла в двугранном угле, расположение основания высоты в пирамиде, положение и форма граней, угол между прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми и т.д. Другими словами надо обосновывать все то, что не является очевидным по ходу решения задачи, и объяснять дополнительные построения, если они производились.

 Полнота решения. При решении математической задачи должны быть рассмотрены все возможные случаи, если это предполагает условие. Неполнота решения является существенным недостатком при решении задачи.

Например:

Если в равнобедренном треугольнике угол 44°, то он может быть и при вершине, и при основании.

 Рациональность решения. Если задача допускает несколько способов решения и с ними знаком ученик, то весьма желательно, чтобы приводилось рациональное решение.

Соблюдение правил правописания. Решение математической задачи не должно содержать орфографических, пунктуационных и речевых ошибок. Если они присутствуют, то они должны исправляться учителем.

Полное условие заданий экзаменационной работы выпускниками в работу не переписывается.

Учащиеся могут выполнять задания в любом порядке.

На выпускные экзамены учащимся (в том числе и учителям) не разрешается приносить тетради, учебники, учебные и справочные материалы.

На экзамене не разрешается пользоваться калькулятором, мобильным телефоном.

Учащиеся, сдающие экзамен, могут по одному ненадолго выйти с экзамена с разрешения экзаменационной комиссии, сдав работу и черновик. Члены комиссии на черновике фиксируют время отсутствия ученика.

Учащиеся, выполнившие письменную работу, сдают ее вместе с черновиком экзаменационной комиссии. Учащиеся, которые не выполнили письменную работу в отведенное время, сдают ее незаконченной.

Письменные работы учащихся после завершения выпускных экзаменов хранятся в сейфе у руководителя учреждения образования и выдаются им для проверки экзаменационным комиссиям.

Проверка экзаменационных работ осуществляется в учреждении образования, проверка осуществляется только красным стержнем. На листах экзаменационных работ, напротив каждого выполненного задания отмечается количество баллов, которым оценено это задание. На полях после решения последнего задания записывается сумма баллов за выполнение всех заданий, которые переводятся в соответствующую отметку.

 Аттестация учащихся осуществляется в соответствии с нормами оценки результатов учебной деятельности, утвержденными Министерством образования Республики Беларусь.

В экзаменационных работах учащихся в письменной форме за период обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования учителем зачеркиваются и подчеркиваются все ошибки, а над орфографическими, пунктуационными и грамматическими пишется правильный вариант.

Ошибки в содержании и речевые подчеркиваются в тексте волнистой линией.

Требования к оформлению записей в экзаменационной работе:

записи ведутся аккуратно, разборчивым подчерком, используя шариковую ручку с пастой синего или фиолетового цвета, не допускается использование фломастеров, наклеек, для построения геометрических фигур, графиков функций можно использовать цветные карандаши, кроме красного;

в записях сохраняется красная строка;

между номером задания, решением и ответом пропускается одна клетка вниз;

для выставления отметки отводится 4 клетки между последней строчкой записи ученика в экзаменационной работе и подписями членов экзаменационной комиссии;

чертежи, графики выполняются карандашом или ручкой, при необходимости с применением линейки и циркуля.

Для оценивания экзаменационной работы за период обучения и воспитания на П и Ш ступенях общего среднего образования используется следующая рейтинговая шкала:

 

Номер

задания

Максимальное количество баллов за выполнение задания

Количество баллов, полученных учащимся

Отметка

по 10-балльной системе оценки результатов

1

1

1

1

2

2

2 – 4

2

3

3

5 – 7

3

4

4

8 – 12

4

5

5

13 – 18

5

6

6

19 – 25

6

7

7

26 – 33

7

8

8

34 – 42

8

9

9

43 – 52

9

10

10

3.     – 55

10

При оценивании экзаменационных работ учитывается характер допущенных существенных и несущественных ошибок. Количество баллов за выполнение задания снижается на 10%, если в нем допущена несущественная ошибка. Если при выполнении задания допущена существенная ошибка, то задание считается невыполненным.

 

 

Памятка для учащихся по подготовке к экзамену

по истории Беларуси

 

 1. Тщательно изучите экзаменационные билеты. Отметьте темы, которые вы уже проработали и в которых чувствуете себя уверенно. Сконцентрируйте внимание на вопросах, к которым вы слабо подготовлены.
 2. Используйте время, отведенное на подготовку, как можно эффективнее. Новый и сложный материал учите в то время суток, когда хорошо «думается», т.е. высокая работоспособность. Обычно это утренние часы после хорошего отдыха.
 3. К трудно запоминаемому материалу необходимо возвращаться несколько раз, просматривать его в течение нескольких минут вечером, а затем еще раз – утром.
 4. Чтобы лучше запомнить материал, необходимо максимально использовать все возможности: воспринимать текст и на слух, и визуально (читать с листа), и при помощи движений, и при помощи ассоциаций.

5.Тренируйтесь отвечать на вопросы. По мере того как вы заканчиваете прорабатывать каждую тему, пробуйте отвечать на вопросы. Отвечая на них, вы приобретаете уверенность в себе и сможете ответить на неожиданные вопросы на экзамене.

 1. Пересказ текста своими словами приводит к лучшему его запоминанию, поскольку это активная, организованная целью умственная работа.
 2. Очень полезно составлять планы, схемы и алгоритмы конкретных тем и держать их в уме, а не «зазубривать» всю тему полностью «от» и до.

Готовимся к экзамену

Время подготовки к экзамену надо разумно распределить. Не следует заниматься много часов без перерывов. Лучше учить блоками – усвоил тему, закрепил ее – и отдохнул. Затем кратко повторил, что заучил, и – за новую тему.

Рекомендации по заучиванию материала

Главное – распределение повторения во времени.

Повторять рекомендуется сразу в течение 15-20 минут.

Полезно повторять материал за 15-20 минут до сна и утром, на свежую голову. При каждом повторении нужно осмысливать ошибки и обращать внимание на более трудные места.

Повторение будет эффективным, если воспроизводить материал своими словами близко к тексту. Обращения к тексту лучше делать, если вспомнить материал не удается в течение 2-3 минут.

Чтобы перевести информацию в долговременную память, нужно делать повторение спустя сутки, двое и так далее, постепенно увеличивая временные интервалы между повторениями. Такой способ обеспечит запоминание надолго.

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДО И В МОМЕНТ ЭКЗАМЕНА

Экзамен по учебному предмету “История Беларуси” будет проводиться по билетам, утвержденным Министерством образования Республики Беларусь. Каждый билет включает три вопроса.

На выпускном экзамене по истории Беларуси учащиеся могут пользоваться репродукциями произведений искусства и учебными настенными картами, утвержденными Министерством образования Республики Беларусь.

 Явиться   за 30 минут до начала экзамена.

Приготовить письменные принадлежности и разрешенные материалы для сдачи экзамена по данному предмету.

Подготовить ответ на вопросы билета за 30 минут. 

Памятка «Структура ответа на экзамене»

 1. Вступление

Определить хронологические рамки вопроса, его актуальность, наметить план изложения.

 1. Основная часть

Чётко изложить сущность вопроса в соответствии с намеченным планом.

 1. Заключение

Сделать выводы.